Investície v obci v rokoch 2015-2016

Rok 2015

Rekonštrukcia miestnej komunikácie – nedokončená cesta na novej ulici.

Miestna komunikácia na novej ulici je využívaná pre dopravnú a pešiu komunikáciu. Jestvujúca, nedokončená časť miestnej komunikácie v dĺžke 205 m  bola v zlom stave. Bola tvorená vrstvou nevezeného štrkopiesku a drveného lomového štrku. To po rokoch užívania viedlo k nerovnomernému sadaniu štrkových vrstiev a vytvoreniu jám, čím táto štrková cesta bola pre motorové vozidla ťažko prejazdná a vyžadovala si rekonštrukciu.

 

Samotná rekonštrukcia bola zrealizovaná na celkovej ploche 1 230,0 m2, celkovej dĺžke 205,0 m a šírke komunikácie 6,0 m s osadením betónových cestných obrubníkov po oboch stranách komunikácie.


 

Projekt bol zrealizovaný v mesiacoch 07/2015 – 08/2015 z finančných prostriedkov obce

Revitalizácia zelene v obci Kobyly.

Obec  na základe podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny – zelená dedina zrealizovala projekt revitalizácia zelene v obci Kobyly. Cieľom projektu bola rekonštrukcia pôvodnej stromovej aleje – jarabiny vtáčej, ktorá sa nachádzala v centre obce, na ulici vedúcej popri miestnom parku a kostola z dôvodu vysokého veku stromov a silne poškodenej koruny.   Pôvodná alej bola nahradená výsadbou druh Višňa v počte 50 ks. Zároveň v parku pod kostolom bolo vysadených 135 ks kríkov druhu Vtáčí zob čím vznikne živý plot okolo pôvodného kovového zábradlia.

Zrealizovaním projektu výsadby došlo k skrášleniu prostredia v obci, ale ak k zlepšeniu protieróznych opatrení naväzujúc na existujúce i plánované vegetačné úpravy.

Projekt bol zrealizovaný v mesiaci september a až október 2015 za podpory „Programu obnovy dediny – Zelená dedina“

.

Rok 2016

Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrno-správnej budovy Kobyly.

Cieľom projektu bolo zlepšenie tepelno-technických vlastností kultúrno-správnej budovy použitím kontaktného zatepľovacieho systému. Zateplenie sa týkalo celého exteriéru budovy. Izolovanou časťou objektu bol aj podstrešný priestor. Pred zateplením fasády boli vymenené existujúce drevené okna a oceľové dvere za plastové okna s izolačným dvojsklom a plastové dvere.     

Vzhľadom na zlý technický stav strešnej krytiny bola pôvodná oceľová krytina odstránená v celom rozsahu a nahradená novou strešnou krytinou z tvarovaného plechu. Rekonštrukciou boli  riešené vykurovacie sústavy v celom objekte  kultúrno-správnej budovy. Staré vykurovacie telesá boli výmene za nové oceľové panelové Korad. Pôvodná kotolňa bola zlikvidovaná a boli inštalované nové kondenzačné závesné kotly na jednotlivých poschodiach budovy.

Projekt bol zrealizovaný  v mesiacoch 03/2016 – 07/2016 za podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie so spoluúčasťou obce 5% z celkových nákladov na realizáciu projektu.

Sadové úpravy – cintorín

Cieľom sadových úprav bolo zveľadenie a skrášlenie pietneho miesta v obci. Výsadbou 59 ks tuje smaragdovej  do svahu by malo opticky oddeliť pietne miesto od hospodárskych budov blízke  farmy družstva a čiastočne chrániť pietne miesto pred vetrami..

Plastové kontajnery na  separovaný zber

Obec zakúpila 10 nových plastových kontajnerov 1 100 lna separovaný zber skla a PET fliaš ktoré bili rozmiestnené v ďalších uliciach obce. V súčasnosti máme po celej obci rozmiestnených 10 plasovýchkontajnerov na  zber skla a 10 kontajnerov pre zber PET fliaš.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Videoprezentácia obce

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu

.