SlovenskýEnglish

Separujeme vyprodukovaný odpad

 28.03.2017

Obec Kobyly už niekoľko rokov aktívne podporuje separovaný zber odpadu. Deje sa tak z dvoch hlavných dôvodov:

1.      dôvod - ochrana životného prostredia.

Odpad končiaci na skládke nemá ďalšie využitie, vyseparovaný odpad naopak vytvára podmienky pre svoje ďalšie rôznorodé využitie. Všetky pozitívne dopady separácie odpadov na životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj sú všeobecne známe.

2.      dôvod - šetrenie na poplatkoch za vývoz komunálneho odpadu!

Tento dôvod sa týka každého z nás. Každý obyvateľ obce dnes platí za odvoz komunálneho odpadu 12 EUR ročne. Obec Kobyly následne z týchto prostriedkov vypláca odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu na skládku.

Za odvoz a spracovanie separovaného odpadu sa ale neplatí. Náklady na odvoz a spracovanie separovaného odpadu sú hradené z recyklačného fondu ministerstva životného prostredia. Je paradoxné, že mnohí sme natoľko leniví separovať a radšej sme ochotní platiť za vývoz komunálneho odpadu, než aby sme sa obťažovali separovať. Treba len začať, nie je to nič ťažké.

Pre ilustráciu uvádzame tabuľku, v ktorej sú porovnané množstvá komunálneho a vyseparovaného odpadu z posledných rokov.

Hmotnosť odpadu v tonách

DRUH ODPADU

r. 2015

r. 2016

Rozdiel [t]

Nárast [%]

Všetok odpad vyprodukovaný v obci

134,135

146,785

12,650

9,43

Komunálny odpad odvezený na skládku

119,760

128,970

9,21

7,69

Vyseparovaný odpad

14,375

17,815

3,44

23,93

Z daných čísel je zjavné, že množstvo produkovaného odpadu každým rokom rastie. Taktiež je viditeľný a chvályhodný nárast množstva vyseparovaného odpadu čo ale zatiaľ v absolútnych číslach hmotností veľa neznamená. V roku 2016 sme vyseparovali 12% z celkového množstva odpadu. Ak by obec Kobyly premietla nárast množstva odvezeného komunálneho odpadu do poplatkov pre obyvateľov, každoročne by sa platba zvyšovala približne o 1 EURO. Bolo by to pre nás možno jednoduchšie, ale to nie je nateraz našim cieľom.

Chceme vás týmto, milí spoluobčania, povzbudiť k lepšej separácii. Mnohí separujeme dostatočne, ale mnohí vôbec. Buďme príkladom a povzbudením aj pre naše okolie. Obec Kobyly sa v tejto oblasti snaží vytvoriť svojim obyvateľom čo najlepšie podmienky, v obci funguje komplexný zber separovaného odpadu. Preto prosíme, nebuďme leniví a trieďme odpad v čo najväčšej miere. Nie je to ťažké. Pomôžeme takto predovšetkým sami sebe.

Najväčšie rezervy vidíme v biologicky rozložiteľnom odpade a odpade zo záhrad.Bioodpad vhodný na kompostovanie tvorí až 30-45% celkového množstva komunálního odpadu. Väčšinu z nás v najbližších dňoch čaká jarné upratovanie. Nevyhadzujme trávu, lístie a konáre do kontajnerov. Bývame na dedine a drvivá väčšina z nás má pri dome priestor na kompostovisko. Využijme tento  jednoduchý spôsob na uskladnenie kuchynského odpadu a odpadu zo záhrad. Okrem prázdnejšiehosmetného koša získame aj kvalitné hnojivo vhodné pre ďalšie využitie.

Taktiež vás veľmi prosíme, nevhadzujte do kontajnerov kamene a rôzny stavebný odpad. Každý máme suseda alebo známeho, ktorý je schopný a ochotný pomôcť nám vyviezť takýto materiál na vhodné miestourčené obecným úradom. Treba k týmto záležitostiam pristupovať zodpovedne, aby sme nevytvárali čierne skládky v okolí obce.

                                                                              Starosta obce a obecné zastupiteľstvo obce Kobyly