SlovenskýEnglish

Investície v obci

Rok 2017

Rekonštrukcia priepustu pod miestnou komunikáciou

Existujúci priepust pod miestnou komunikáciou pred RD č. 21 slúži na zvod dažďovej vody z priľahlých pozemkov do miestneho potoka. Priepust  bol v havarijnom stave, betónová rúra zlomená, betónové čela zvetrané. Jestvujúci priepust bol vybúraný v celom priestore. Nový priepust je vytvorený zo železobetónových prefabrikovaných rúr. Rúry boli uložené do betónového lôžka a zasýpane zhutnenou štrkodrvou. Vrchná časť priepustu tvorí železobetónová monolitická doska, pokrytá asfaltom.

Rekonštrukcie miestnych komunikácií

Miestne komunikácie: cesta k futbalovému ihrisku o výmere 210 m2, miestna komunikácie pre RD p. Marcinka o výmere 282 m2 , miestna komunikácia vedúca k evanjelickému cintorínu o výmere 186 m2 boli zrekonštruované pokrytím penetračným makadamom v hr. 90 mm z kameniva fr. 32/63 mm, 16/22 mm, 8/11 mm a 4/8 mm s trojitým preliatím cestným asfaltom.

Miestne komunikácie pred a po rekonštrukcii:

 

 

 

Miestne komunikácie: cesta od novovybudovaného priepustu RD č. 15 po RD č.253 o celkovej výmere 292 m2 a cesta od ZŠ o celkovej výmere 748 m2 boli zrekonštruované  asfaltovým betónom.

Miestne komunikácie pred a po rekonštrukcii:

 

Oprava mosta o výmena mostového zábradlia

Úprava verejných priestranstiev (skalka na cintoríne)

Ozvučenie a osvetlenie v Dome nádeje

 

Vybudovanie odvodňovacích  žľabov na miestnych komunikáciách

Pravidelná údržba verejných priestranstiev:

 letne obdobie  - kosenie zelene,

 zimné obdobie – údržba chodníkov a miestnych komunikácií.

Podané žiadosti o podporu formou dotácie v roku 2017 a žiadosti v stave vyhodnocovania

- Výstavba multifunkčného ihriska – výzva zrušená.

- Vybudovanie hasičskej zbrojnice v obci Kobyly – v štádiu vyhodnocovania.

- Úprava verejného priestranstva obce Kobyly (rekonštrukcia chodníka) – v stave vyhodnocovania

- Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času v obci Kobyly (rekonštrukcia sály kultúrneho domu, vybudovanie viacúčelového ihriska) – žiadosť podaná v mesiaci november.

- Obecný kamerový systém (vybudovanie bezpečnostného a kamerového systému v obci) – žiadosť podaná v mesiaci november.

Kultúrno spoločenské aktivity v roku 2017

- Obecná zabíjačka spojená so súťažou vo výrobe klobás.

- Fašiangový ples.

- Spoločné stretnutie občanov obcí Kobyly, Janovce, Tročany s turistickým prechodom na Mlynky, spojené zo zimnou opekačkou.

- Deň matiek – vystúpenie žiakov MŠ a ZŠ.

- Deň rodiny – turisticko - športové popoludnie.

- Výlet dôchodcov – Poľsko.

- Oslavy 740. výročia prvej písomnej zmienky o obci, spojené zo súťažou vo varení kotlíkového gulášu.

- Kobyľani v Tatroch – turisticky výstup na Predné Solisko.

- Posedenie so starobnými dôchodcami pri príležitosti mesiaca úcty k starším.

- Vianočná akadémia – 17.12.2017.

- Memoriál Moroslava Krupu – stolnotenisový turnaj - 30.12.2017.

- Silvestrovský ohňostroj – 31.12.2017

 

Demografické údaje za rok 2017:

Počet obyvateľov s trvalým a prechodným bydliskom v roku 2017 -  859, z toho 419 žien a 440 mužov.

 

Rok 2018– pripravuje sa:

Investície obce:

- Rekonštrukcia Domu nádeje – výmena sklenených výplní.

- Výmena mostového zábradlia a zábradlia okolo miestneho potoka.

- Oprava miestnych rigolov.

- Rekonštrukcia elektroinštalácie v Materskej škole, vnútorných omietok a hygienických priestorov.

- Rekonštrukcia detského ihriska pri materskej škole.

- Pokračovanie v rekonštrukcii miestnych komunikácii.

 

V prípade úspešných vyhodnotení podaných žiadostí:

 

- Rekonštrukcia chodníka.

- Vybudovanie hasičskej zbrojnice.

- Rekonštrukcia sály v kultúrnom dome.

- Vybudovanie viacúčelového ihriska.

- Vybudovanie bezpečnostného a kamerového systému v obci.

 

Kultúrno spoločenské aktivity:

- Obecná zabíjačka spojená so súťažou vo výrobe klobás – 13. januára 2018.

- Spoločné stretnutie občanov obci Kobyly, Janovce a Tročany – Január , Február 2018.

- Fašiangový ples obce -  3. február 2018.

- Deň matiek, vystúpenie žiakov MŠ a ZŠ – máj 2018.

- Deň rodiny, turisticko – športové odpoludnie – jún 2018.

- Výlet dôchodcov – júl, august 2018.

- Kobylský kotlík, súťaž vo varení kotlíkového guľášu – 16. september 2018.

- Kobyľani v Tatroch – august – september 2018.

- Posedenie so starobnými dôchodcami pri príležitosti mesiaca úcty k starším – október 2018.

- Vianočná akadémia – december 2018.

- Memoriál Moroslava Krupu – stolnotenisový turnaj – december 2018.

- Silvestrovský ohňostroj – 31.12.2018.


 

Rok 2016

Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrno-správnej budovy Kobyly.

Cieľom projektu bolo zlepšenie tepelno-technických vlastností kultúrno-správnej budovy použitím kontaktného zatepľovacieho systému. Zateplenie sa týkalo celého exteriéru budovy. Izolovanou časťou objektu bol aj podstrešný priestor. Pred zateplením fasády boli vymenené existujúce drevené okna a oceľové dvere za plastové okna s izolačným dvojsklom a plastové dvere.     

 

 

Vzhľadom na zlý technický stav strešnej krytiny bola pôvodná oceľová krytina odstránená v celom rozsahu a nahradená novou strešnou krytinou z tvarovaného plechu. Rekonštrukciou boli  riešené vykurovacie sústavy v celom objekte  kultúrno-správnej budovy. Staré vykurovacie telesá boli výmene za nové oceľové panelové Korad. Pôvodná kotolňa bola zlikvidovaná a boli inštalované nové kondenzačné závesné kotly na jednotlivých poschodiach budovy.

Projekt bol zrealizovaný  v mesiacoch 03/2016 – 07/2016 za podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie so spoluúčasťou obce 5% z celkových nákladov na realizáciu projektu.

 

Sadové úpravy – cintorín

Cieľom sadových úprav bolo zveľadenie a skrášlenie pietneho miesta v obci. Výsadbou 59 ks tuje smaragdovej  do svahu by malo opticky oddeliť pietne miesto od hospodárskych budov blízke  farmy družstva a čiastočne chrániť pietne miesto pred vetrami..

 

Plastové kontajnery na  separovaný zber

Obec zakúpila 10 nových plastových kontajnerov 1 100 lna separovaný zber skla a PET fliaš ktoré bili rozmiestnené v ďalších uliciach obce. V súčasnosti máme po celej obci rozmiestnených 10 plasovýchkontajnerov na  zber skla a 10 kontajnerov pre zber PET fliaš.

 


Rok 2015

Rekonštrukcia miestnej komunikácie – nedokončená cesta na novej ulici.

Miestna komunikácia na novej ulici je využívaná pre dopravnú a pešiu komunikáciu. Jestvujúca, nedokončená časť miestnej komunikácie v dĺžke 205 m  bola v zlom stave. Bola tvorená vrstvou nevezeného štrkopiesku a drveného lomového štrku. To po rokoch užívania viedlo k nerovnomernému sadaniu štrkových vrstiev a vytvoreniu jám, čím táto štrková cesta bola pre motorové vozidla ťažko prejazdná a vyžadovala si rekonštrukciu.

 

 

Samotná rekonštrukcia bola zrealizovaná na celkovej ploche 1 230,0 m2, celkovej dĺžke 205,0 m a šírke komunikácie 6,0 m s osadením betónových cestných obrubníkov po oboch stranách komunikácie.

 


 

Projekt bol zrealizovaný v mesiacoch 07/2015 – 08/2015 z finančných prostriedkov obce

 

Revitalizácia zelene v obci Kobyly.

Obec  na základe podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny – zelená dedina zrealizovala projekt revitalizácia zelene v obci Kobyly. Cieľom projektu bola rekonštrukcia pôvodnej stromovej aleje – jarabiny vtáčej, ktorá sa nachádzala v centre obce, na ulici vedúcej popri miestnom parku a kostola z dôvodu vysokého veku stromov a silne poškodenej koruny.   Pôvodná alej bola nahradená výsadbou druh Višňa v počte 50 ks. Zároveň v parku pod kostolom bolo vysadených 135 ks kríkov druhu Vtáčí zob čím vznikne živý plot okolo pôvodného kovového zábradlia.

Zrealizovaním projektu výsadby došlo k skrášleniu prostredia v obci, ale ak k zlepšeniu protieróznych opatrení naväzujúc na existujúce i plánované vegetačné úpravy.

 

Projekt bol zrealizovaný v mesiaci september a až október 2015 za podpory „Programu obnovy dediny – Zelená dedina“