SlovenskýEnglish

Školstvo

Prvá správa o škole v Kobylách pochádza z roku 1600, ale je nesporné, že škola existovala v obci už dávno pred týmto rokom. Prvým po mene známym učiteľom bol Johannes Lehmann, ktorý pochádzal z Klučborku v Hornom Sliezsku. Správcom školy v Kobylách bol okolo roku 1619 a neskôr sa stal evanjelickým pastorom v Červenici. Ďalší doklad o existencii obecnej školy pochádza zo začiatku 19. storočia. V protokole z kanonickej vizitácie kobylskej farnosti dňa 12. júla 1813 sa spomína škola i vtedajší učiteľ Jozef Balás /1806 – 1835/.

Najstaršia známa budova školy, postavená v roku 1895, stála kedysi v parku pri kostole, dnes už neexistuje. Mala jednu učebňu a byt pre učiteľa. Až do roku 1945 bol oficiálny názov tejto školy Rím. – kat. ľudová škola v Kobylách. 30. augusta 1945 bola poštátnená a jej nový názov znel: Štátna ľudová škola v Kobylách. V školskom roku 1948/1949 sa uvádza pomenovanie Národná škola v Kobylách. V novembri 1966 sa začala výstavba novej päťtriednej školy, ktorá bola odovzdaná do užívania v decembri 1967 a vyučovať na nej sa začalo 15. januára 1968. 1. septembra 1968 bola na tunajšej škole zriadená Základná deväťročná škola s ročníkmi 1. – 9. Pre nízky počet žiakov /žiaci z Janoviec odmietli navštevovať ZDŠ v Kobylách a nastúpili do Raslavíc/ bola v roku 1973 zrušená. V školskom roku 1978/1979 sa do budovy ZDŠ 1. – 5. roč. nasťahovala aj materská škola, ktorá dovtedy fungovala v súkromnom dome Márie Kožarikovej /od r. 1961/ a v budove bývalej ZŠ /od r. 1968/. V školskom roku 1980/1981 bola ZDŠ 1. – 5. roč. premenovaná na ZDŠ 1. – 4. ročník.

V roku 1986 bola na škole zriadená školská družina a v upravených priestoroch školského bytu školská jedáleň. Pre nižší počet žiakov sa trojtriedna škola zmenila na dvojtriednu.K rozvoju školstva na Slovensku a zvlášť v bývalom Východoslovenskom kraji prispel aj kobylský rodák PhDr. Jozef Novák /1934/. Od roku 1970 bol pracovníkom KNV v Košiciach a od roku 1976 vedúcim odboru školstva KNV. Pracoval v Komisii vlády SSR pre výchovné poradenstvo a ako člen redakčných rád viacerých pedagogických časopisov ovplyvňoval smerovanie pedagogiky na Slovensku.

 

Základná škola

Adresa školy: Kobyly 53, 086 22 Kľušov
Telefónne číslo: 054/4791104
E-mail: zskobyly@gmail.com
Zriaďovateľ: Obecný úrad Kobyly
Riaditeľka ZŠ: Mgr. Adela Oláhová Mojdisová


Zamestnanci školy:
• učitelia: Mgr. Alena Prokopovičová
• vychovávateľ: Mgr. Jana Olejarová
• farár: vdp. Štefan Farkaš

Rada školy:
predseda: Bc. Alojz Petraško - za OZ
členovia:
Darina Lipková - za nepedagogických zamestnancov
Mgr. Jana Olejárová - za pedagogických zamestnancov
Anna Zlacká - za rodičov
Mgr. Alena Maňková -za rodičov


Rodičovská rada:
Predseda: Anna Zlacká
Pokladník: Iveta Závodská
Zapisovateľ: Mgr. Alena Maňková
V školskom roku 2016/2017 navštevuje školu 15 žiakov.

Stručná charakteristika základnej školy:
Základná škola leží v Bartošovskej kotline pod nádherným čistým a zalesneným pohorím Čergov s využiteľnosťou množstva turistických chodníčkov do okolitej panorámy blízkych lúk a lesa a jednoznačne najprirodzenejšieho prostredia pre zdravý telesný a psychický vývin žiakov i celého okolia v dnešnej modernej hektickej dobe. Základná škola je umiestnená v účelovej jednoposchodovej budove tvorená týmito priestormi: 2 učebne, miestnosť pre školský klub, počítačová miestnosť, telocvičňa, riaditeľňa – zborovňa, jedáleň, kuchynka, umývarka, knižnica, chodba, sociálne zariadenia, skladové a pivničné priestory, školský dvor. Kapacita ZŠ je 56 detí: 1 školský klub – 20 žiakov, 2 učebne -36 žiakov.


Materská škola

Adresa školy: Kobyly 53, 086 22 Kľušov
Telefónne číslo: 054/4791104
Zriaďovateľ: Obecný úrad Kobyly


Riaditeľka MŠ: Mária Matysová
Konzultačné hodiny riaditeľky MŠ: pondelok – piatok od 11:00 do 12:30 hod.

Učiteľky:
• Jana Nováková, Bc. Jana Voľanská

Školníčka:

Gruľová Mária

Rada MŠ:

Predseda: Jana Nováková

Členovia:
• Mária Gruľová -nepedagogický pracovník
• Ing. Ján Cebuľak -za rodičov
• Mgr. Jana Lukáčová -za rodičov
• Andrej Adamuščin -za OZ

Stručná charakteristika materskej školy:
Materská škola Kobyly patrí do sústavy škôl a zabezpečuje predprimárne vzdelávanie ISCED-0.Bola zriadená v roku 1960 v súkromnom dome. Od roku 1977 je umiestnená na prízemí ZŠ. Kapacita MŠ je 50 detí a v súčasnosti ju navštevuje 31 detí vo veku 2-6 rokov. MŠ pozostáva z jednej časti. Na prevádzku sa využívajú 2 triedy, 1 spoločná spálňa, sociálne zariadenia pre deti, učiteľky a zamestnancov Školskej jedálne (ŠJ), priestory pre vedenie školy, ako aj nepedagogických zamestnancov, sklad UP, sklad potravín, kuchyňa. Zároveň má MŠ aj dostatočne vybavenú učiteľskú knižnicu. Učebné pomôcky sú každoročne doplňované podľa najnovších ponúk. Učiteľky a deti MŠ majú možnosť navštevovať počítačovú miestnosť v ZŠ, ako aj obecnú knižnicu, ktorá je umiestnená v priestoroch ZŠ. V MŠ sú nové podlahy, koberce a zrekonštruované sociálne zariadenia. Kompletne bola zrekonštruovaná aj kuchyňa ŠJ, ktorá kapacitne postačuje pre deti MŠ, ale aj žiakov ZŠ.


Školský klub detí

Školský klub detí navštevujú žiaci Základnej školy Kobyly (15 žiakov). Vychovávateľom v Školskom klube je Mgr. Jana Olejarová

Záujmová a krúžková činnosť žiakov:
Športový krúžok - Mgr. Jana Olejarová
Anglický jazyk  - Mgr. Alena Prokopovičová

Tieto krúžky prebiehajú v dvojhodinovkách s celkovou povinnou ročnou dotáciou 60 hodín.

Obecná knižnica

Adresa knižnice: Kobyly 53, 086 22 Kľušov
Zriaďovateľ: Obec Kobyly
Knihovníčka: Marta Štalmachová
Otváracie hodiny: Knižnica je otvorená 4 hodiny v mesiaci.
História: Obecná knižnica funguje od roku 1966, kedy bolo postavené prvé sídlo knižnice a to budova MNV.


Školská jedáleň

Adresa jedálne: Kobyly 53, 086 22 Kľušov
Telefónne číslo: 054/4791104
Zriaďovateľ: Obecný úrad Kobyly
Vedúca ŠJ: Eva Vantová
Hlavná kuchárka: Ivana Chudíková
Pomocná kuchárka: Mária Gruľová

Školská jedáleň zabezpečuje stravovanie pre základnú aj materskú školu. Za organizáciu stravovania zodpovedá vedúca školskej jedálne. Vykonáva kontroly a opatrenia, aby pripravované pokrmy boli zdravotne neškodné, kvalitné a nutrične vyvážené. Zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim. Dbá na dostatočný prísun surovej zeleniny a ovocia,. Zodpovedá za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stravovania. Podlieha riaditeľovi ZŠ a MŠ a spolupracuje so zriaďovateľom školy.

Úhrada stravy prebieha priamou platbou v hotovosti, od rodičov stravovaných detí a žiakov. Prepravu pokrmov z kuchyne do priestorov jedálne pre deti ZŠ zabezpečujú zamestnanci školskej jedálne s dodržaním všetkých hygienických zásad