Zmenšiť textZväčšiť text

Projekty financované EÚ

INVESTÍCIE SÚVISIACE S VYTVÁRANÍM PODMIENOK PRE TRÁVENIE VOĽNÉHO ČASU V OBCI KOBYLY

 

REGENERÁCIA SÍDLA KOBYLY

Názov projektu : Regenerácia sídla Kobyly
Kód ITMS : 22140120479
Miesto realizácie projektu : Východné Slovensko, Prešovský kraj, okres Bardejov, obec Kobyly
Číslo výzvy : ROP-4.1a-2010/01
Operačný program : Regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom : Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os : 4 Regenerácia sídiel
Opatrenie : 4.1 Regenerácia sídiel
Maximálna výška celkových investičných výdavkov: 410 054,75 EUR
Celkové oprávnené výdavky : 410 054,75 EUR
z toho - NFP : 389 552,01 EUR
- Spolufinancovanie prijímateľa : 5% z celkových oprávnených výdavkov

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu života v obci Kobyly, zvýšiť bezpečnosť technickej infraštruktúry a dostupnosť občianskej infraštruktúry prostredníctvom revitalizácie verejných priestranstiev v obci.
Špecifickým cieľom je revitalizovať verejné plochy v obci, zvýšiť ich bezpečnosť a estetickú hodnotu rekonštrukciou MK, chodníkov, verejných priestranstiev a autobusovej zastávky.
Výsledkom projektu je revitalizácia sídla Kobyly, ktorá spočíva v realizácii 4 činnosti v zmysle PM ROP. Výstupom projektu je 924,8 m zrekonštruovanie MK, 475,70 m2 zrekonštruovanie parkovísk, 4 512 m2 trávnatej plochy, 1 166,70 m2 spevnených plôch, 44 ks prvkov drobnej architektúry, 635,33 m zrekonštruovanie chodníkov, 1 ks zrekonštruovanie autobusovej zastávky a zrekonštruované detské ihrisko s priľahlými verejnými priestranstvami.


MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V OBCI KOBYLY

Operačný program : Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Spolufinancovaný fondom : Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os 2 : Energetika
Opatrenie 2.2 : Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre
mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti
energetiky
Výzva - kód Výzvy : KaHR-22VS-0801
Kód Projektu : 25120220044
Miesto realizácie projektu : Kobyly 57
Celkové náklady projektu : 218 997,37 EUR
Celkové oprávnené výdavky : 209 302,20 EUR
z toho NFP : 198 837,06 EUR
spolufinancovanie prijímateľa: 10 465,14 EUR

Hlavný cieľ projektu : Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kobyly.

Implementáciou tohto projektu sa kvalitatívne zmenia podmienky fungovania existujúcej sústavy verejného osvetlenia.
Špecifickým cieľom projektu je rekonštrukcia a doplnenie súčasného verejného osvetlenia novými svetelnými bodmi, čím sa skompletizuje sústava verejného osvetlenia v celej obci a a docieli sa rovnomernosť osvetlenia obce a energetická a finančná efektívnosť.
Modernizáciou existujúcej siete verejného osvetlenia v obci Kobyly a pridaním ďalších svietidiel sa odstránia základné súčasné nedostatky, ktoré trápia občanov. Zabezpečí sa dostatočné plynulé osvetlenie všetkých miestnych komunikácií a plôch, vrátane tých, ktoré neboli doteraz osvetlené.
Zvýši sa tým kultúra života a bezpečnosť občanov v obci. Rovnako sa dosiahne úspora nákladov na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia a to napriek tomu, že po modernizácii sa z vyššie uvedených dôvodov zvýši celkový počet svietidiel verejného osvetlenia v obci. Táto úspora sa dosiahne tým, že navrhované svietidlá a svetelné zdroje sú moderné výrobky s vysokou účinnosťou (nulové svetelné emisie, nízky príkon, vysoká svietivosť, dlhá životnosť a pod.).
Obmedzujúcim faktorom pri modernizácii verejného osvetlenia v obci je skutočnosť, že svietidla verejného osvetlenia na výložník sú a aj po výmene budú osadené na jestvujúcich podperných bodoch distribučnej stiete NN a teda ich poloha osadenia a vzdialenosť medzi jednotlivými podpernými bodmi sa už nedá meniť.
Aktivity:
1. Demontáž starých a montáž nových svietidiel.
2. Dodávka materiálov a tovarov.
3. Vypracovanie revíznej správy a uvedenie VO do prevádzky.