SlovenskýEnglish

Symboly obce

Symboly obce

Základné symboly každej obce tvorí erb, vlajka a pečať. Aj obec Kobyly, ako samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt, si vytvorila svoje reprezentačné symboly. Návrh novodobého erbu Kobýl, rešpektujúci historické tradície obce, vytvoril Mgr. Jozef Petrovič v spolupráci s výtvarníčkou Kvetoslavu Honzovou. Pri jeho tvorbe vychádzal najmä z predlohy, ktorú predstavoval odtlačok pečatidla obce z roku 1787, pričom prihliadol aj na mladší odtlačok z roku 1868. Podľa tohto návrhu, schváleného aj Heraldickou komisiou pri Ministerstve vnútra SR, erb obce tvoria v hornej časti zeleného štítu dva k sebe otočené strieborné kone, pod nimi strieborné bežiace žriebä. Vzhľadom na to, že figúry erbu sú obsahovo totožné s názvom obce, erb Kobýl možno zaradiť medzi tzv. hovoriace erby. Vlajka obce Kobyly pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách striedavo bielej a zelenej. Obecná pečať obsahuje erb a text s názvom obce.

Použitie symbolov obce upravuje zákon 369/1990 Zb. § 1b ods. 1. Žiadosť o použitie symbolov obce nájdete v sekcii Dokumenty>Ostatné dokumenty, alebo tu.