SlovenskýEnglish

Informácia o kompostovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

 03.12.2020

Ustanovenia zákona o odpadoch ukladajú obci povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na obec ktorá preukáže, že 100 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad. V záujme splnenia povinností ukladaných zákonom o odpadoch a zároveň využijúc zákonom stanovenú výnimku vám bude doručené "Prehlásenie o vykonávaní kompostovania", ktoré je potrebné vyplniť a doručiť na obecný úrad.

Vyhlásenie o domácom kompostovaní.pdf