Zmenšiť textZväčšiť text

OZNAM

 18.04.2023

MATERSKÁ ŠKOLA KOBYLY, KOBYLY 53, 086 22 KĽUŠOV

OZNAM

O PRIJÍMANÍ DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Dňa 10.mája 2023 (streda), v čase od 8:00 do 16:30 hod., prijímame žiadosti rodičov o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy Kobyly, na školský rok 2023/2024.

Žiadosti bude možné podávať do 31. mája 2023, v čase od 11:00 do 13:00 hod. Potrebné tlačivá je možné si vyzdvihnúť v materskej škole alebo sú k dispozícii na webstránke obce Kobyly,
prípadne cez odkazy uvedené na konci oznamu.

Prednostne prijímame:

  • deti, ktoré budú pokračovať v povinnom predprimárnom vzdelávaní
  • deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31.08.2023, vrátane a predprimárne vzdelávanie je pre nich povinné
  •  deti od 3 rokov veku

V prípade zvýšeného záujmu prijímame:

  • deti s trvalým pobytom v obci Kobyly, ktoré dovŕšia vek 3 roky do 31.12.2023

  

K žiadosti je potrebné predložiť občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. U dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je potrebné predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
 

Mária Matysová,  riaditeľka materskej školy

 


Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ
Vyjadrenie lekára, informovaný súhlas
Písomné vyhlásenie