SlovenskýEnglish

OZNAM - Prijatie detí do MŠ 2024

 18.04.2024

OZNAM

O PRIJÍMANÍ DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

 

Dňa 7.mája 2024 (utorok), v čase od 8:00 do 16:30 hod., prijímame žiadosti rodičov o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy Kobyly, na školský rok 2024/2025.

Potrebné tlačivá sú k stiahnutiu na webstránke obce Kobyly, v materskej škole Kobyly, alebo na nižšie uvedených odkazoch.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
Podpis zákonného zástupcu

 

Prednostne prijímame (§59 ods.2 zákona č. 245/2008 Z.z.) :

 

  • deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31.08.2024 vrátane

a predprimárne vzdelávanie je pre nich povinné a následne

  •  deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t. j. ktoré dovŕšia 4 roky veku do 31.08.2024
  • deti od 3 rokov veku

 

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie prijímame:

  • deti s trvalým pobytom v obci Kobyly, ktoré dovŕšia vek 3 roky do 31.12.2024

  

K žiadosti je potrebné predložiť občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. U dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je potrebné predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

 

Mária Matysová,  riaditeľka materskej školy